مرجع صالح در دعوای اعتراض به واگذاری اراضی برای اجرای طرح های عمرانی و کشاورزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه اعتراض نسبت به واگذاری اراضی توسط وزیران بدون تشریفات و به صورت غیرقانونی باشد و با اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مواجه می‌گردد، رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه ویژه سه‌نفره مستقر در تهران موضوع تبصره 2 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. و چنانچه واگذاری با رعایت تشریفات و با انعقاد قرارداد باشد اما مجری طرح در اجرای آن تخلف یا تعلل کند دراین صورت رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از هیات‌های موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که آقای م.د. دادخواستی به خواسته اعتراض به رای شماره --- - 1392/02/15 هیات نظارت موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و صدور رای مبنی بر واگذاری مجدد و انعقاد قرارداد جدید به طرفیت اداره امور اراضی استان یزد تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است که یک قطعه زمین تحت پلاک... فرعی از... بخش --- یزد، طی قرارداد واگذاری به اینجانب واگذار شد که در حد توان و وسعت مالی اقدام به آب‌رسانی، نصب کنتور و گازرسانی و پی‌کنی و تخلیه سنگ و چندین ماشین آجر نموده‌ام، به علت ابتلاء به کمردرد و ناراحتی قلبی و عدم استطاعت مالی قادر به انجام مورد خواسته در مهلت مقرر نشده طبق رای فوق از سوی اداره خوانده درخواست استرداد آن را نموده‌اند. با عنایت به صرف هزینه‌های زیاد و اینکه به علت چندین فرزند بیکار به زمین مورد بحث نیاز مبرم دارم، با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه استدعای فسخ رای و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست- جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان اردکان ارجاع شده است با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و نماینده اداره خوانده به شرح صورت‌جلسه تنظیمی سپس به ‌موجب دادنامه شماره --- - 1393/05/02 قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه ویژه سه‌نفره مستقر در تهران صادر می‌نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و با نفی صلاحیت مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه ویژه منابع طبیعی مستقر در شهرستان مرکز استان یزد می‌نماید و حسب دستور به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع گردیده است، شعبه مذکور نیز با نفی صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی تهران به علت حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

آن‌گونه که پرونده محاکماتی و محتویات آن دلالت دارد، خواسته دعوی خواهان اعتراض به رای شماره --- - 1393/02/15 موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1386/04/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. و برابر با قسمت اخیر ماده مذکور آراء هیات یادشده قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح است. و این امر منصرف از واگذاری اراضی موضوع تبصره 2 ذیل ماده مرقوم است. به دیگر عبارت موضوع تبصره و مرجع اعتراض آن که شعب ویژه مستقر در مرکز می‌باشد. ناظر به واگذاری‌هایی است که توسط وزراء بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است و با اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مواجه می‌گردد. حال آنکه موضوع ماده ناظر به واگذاری‌هایی است که با رعایت مقررات و تشریفات قانونی جهت اجرای طرح‌های کشاورزی، دامپروری و غیره طی قرارداد به اشخاص واگذار ولکن در اجرای قرارداد مرتکب تعلل و یا تخلف شده‌اند و هیات‌های پیش‌بینی شده در ماده در این خصوص به تعیین تکلیف واگذاری پرداخته و مرجع اعتراض به آراء آن‌ها نیز به تصریح ماده مذکور مراجع قضایی ذیصلاح قضایی مطابق با عمومات قانونی می‌باشد. با توجه به مراتب با تایید استدلال شعبه --- دادگاه عمومی تهران- مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یزد حل اختلاف می‌نماید. مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

موحدی- حیاتی

منبع
برچسب‌ها