رای شماره 19 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9703716 شماره دادنامه: 9909970906010019 تاریخ: 15/2/99

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 18 از تعرفه 13-22 بهای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی سال 97

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

(13-22) بهاء خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه

ردیف

نوع خدمات

نوبت زمانی

مبلغ به ریال

18

حق الامتیاز تاکسی های تلفنی (واگذاری خودرو)

-

6200000

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- ماده 14 فصل چهارم، نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهره برداری تاکسی و آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی

2- تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه یاد شده و اینکه مجوزی جهت وضع تعرفه یا عوارض در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاکسی داده نشده است.

3- اخذ عوارض فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه بوده و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران بیان نشده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 805/98 مورخ 8/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

از آنجایی که واگذاری معاملات خرید و فروش تاکسی ها برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاهم نامه منعقده فی ما بین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بود و از این رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری این شورا نوعاً همانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بهاء خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد./ت

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویسهای تاکسی شهری) توسط شهرداریهای مربوط اداره خواهد شد و کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. آیین‌نامه های اجرایی ماده واحده مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و این تبصره توسط سازمان شهرداریهای کشور با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارده خواهد شد. همچنین طبق تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد. بنابراین ردیف 18 از بند 13-22 بهاء خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق الامتیاز تاکسی های تلفنی از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها