اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها