بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/05

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت سوله کشور به شماره ثبت 52092 اداره ثبت شرکتهای تهران با وکالت بعدی آقای م.ر. ح.خ.ق. و شراره احمدی به طرفیت بانک پارسیان شعبه گلستان با وکالت آقای س. پ.ط. به خواسته صدور و اعلام حکم ورشکستگی شرکت مذکور با قید تاریخ توقف بر اساس نظریه کارشناس رسمی و تعیین مدیر تصفیه بدین شرح که شرکت خواهان در سال 1371 در قالب شرکت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده به موجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته به علت اوضاع نابسامان اقتصادی و عدم وصول چکهای دریافتی و همچنین بواسطه اعمال تحریم های بین المللی و محدودیت در فعالیت های بازرگانی شرکت قادر به پرداخت دیون خود به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک خوانده نمی‌باشد و متوقف است و صدور و اعلان حکم ورشکستگی شرکت را خواستار شده در جریان رسیدگی آقای س. پ.ط. به وکالت از ناحیه بانک پارسیان در امر دادرسی وارد و در خصوص دعوی ورشکستگی نظر به اینکه احراز ورشکستگی و توقف شخص تاجر مستلزم اخذ نظریه کارشناسی می‌باشد دادگاه این وظیفه را به کارشناس رسمی محول تا کارشناس با ملاحضه محتویات پرونده و دفاتر و اسناد مالی شرکت شرکت خواهان اعلام نماید که آیا شرکت مذکور از پرداخت دیون خود متوقف است یا خیر و در صورت توقف تاریخ دقیق آن را معین نماید که کارشناس بر اساس وظیفه خود به موجب نظریه تقدیمی اجمالا بیان داشته که شرکت خواهان از سال 1388 و بعد از آن توان پرداخت دیون خود را نداشته و متوقف می‌باشد که این نظریه با عتراض وکیل محترم بانک خوانده مواجه و دادگاه هیات مرکب از سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری را انتخاب و نظریه هیات کارشناسی نیز نتیجتا بر این مبنا قرار گرفت که شرکت خواهان از سال 1388 توانایی پرداخت بدهی های خود را به خاطر تحریم ها و اوضاع و احوال بد اقتصادی نداشته و این امر از سال 1389 به وضوح خود را نشان داده است النهایه دادگاه با مداقه در نظریات کارشناسان و با عنایت به قروض و بدهی های شرکت مستندا به مواد 412 لغایت 440 و 536 و 537 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت سوله کشور(سهامی خاص) به شماره ثبت 52092 اداره ثبت شرکتهای تهران با قید تاریخ توقف پایان سال 1388 صادر و اعلام می‌نماید.دادگاه اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران را به عنوان مدیر تصفیه و جهت رسیدگی به امور شرکت ورشکسته تعیین می‌نماید حکم صادره به طور موقت قابل اجرا می‌باشد رای صادره ظزف مدت 10 روز از ابلاغ از ناحیه شرکت ورشکسته و ظرف مدت یک ماه از ناحیه اشخاص ذینفع ساکن ایران و ظرف مدت دو ماه از جانب اشخاص ذینفع مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مامور به خدمت شعبه --- دادگاه عمومی تهرانمحمد متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت س. پ.ط. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت م.ر. ح.خ.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/9/5 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده با تاریخ توقف از پایان سال 1388 صادر گشته است دادگاه با بررسی موضوع پرونده و اینکه دادنامه صادره بر مبنای نظریه هیات سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری صادر گشته است.ودلیلی مبتنی بر نقض و ایراد بر آن ارائه نگشته است بنابراین دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینمایدودر خصوص دعوی ورود ثالث شرکت سهامی بانک پاسارگاد به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و بانک پارسیان و شرکت سوله کشور نسبت به دادنامه --- - 93/9/5 مذکور،با عنایت به اینکه به استناد ماده 357 قانون تجارت اعتراض از طرف اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی در مدت یکماه از تاریخ اعلان می‌بایست صورت پذیرد و دعوی ورود ثالث به منزله اعتراض به دادنامه مذکور بوده و با توجه به اینکه اعتراض خارج از مهلت یکماهه قانونی صورت پذیرفته است بنابراین به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.آراء صادره قطعی می‌باشند.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌نادعلی حیدری- سیدمحسن قاضی

منبع
برچسب‌ها