ماده 30 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم ‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم ‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری را پس از تایید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم ‌گری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.
نصب هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
1- معاون تنظیم ‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌ الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، هیات سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان موسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیات سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم ‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم ‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیات سرپرستی موقتِ موسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.
2- پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیات مدیره و هیات عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده موسسه اعتباری توسط هیات عالی اعمال خواهد شد.
3- مدت سرپرستی حداکثر یک سال است. هیات عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.
4- از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم‌ الاتباع است.
5- چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می ‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیات عالی گزارش کند. در صورت تایید گزارش رئیس کل توسط هیات عالی، معاون تنظیم ‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران موسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت موسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
6- هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می‌شوند. معاون تنظیم ‌گری و نظارت با تایید رئیس کل یک نفر از اعضای هیات سرپرستی موقت را به ‌عنوان رئیس هیات و یک نفر دیگر را به‌عنوان نایب رئیس منصوب می ‌کند. وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری به رئیس هیات سرپرستی موقت منتقل می ‌شود.
7- در صورت ورود موسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌ شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیات عالی می‌ رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیات عالی پاسخگوست. به ‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌ تواند برای هر یک از موسسات اعتباری فرایند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.