شوراهای تخصصی هیات عالی

از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از:
1- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی
2- شورای تنظیم ‌گری و نظارت بانکی
الف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:
1- قائم‌مقام رئیس کل (رئیس)
2- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر)
3- معاون ارزی رئیس کل
4- اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (7) این قانون
5- اعضائی از هیات عامل که رئیس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می ‌داند.
6- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل.
7- دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل
تبصره 1- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌ شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌ صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می ‌کنند.
تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:
1- آماده‌ سازی دستور‌کار و پیش نویس مصوبات هیات عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌ های پولی و ارزی بانک مرکزی
2- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیات عالی
3- پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست ‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی
4- انجام سایر اموری که توسط هیات عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.
الف- اعضای شورای تنظیم ‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:
1- قائم‌مقام رئیس کل (رئیس)
2- معاون تنظیم‌ گری و نظارت (دبیر)
3- معاون حقوقی رئیس کل
4- اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) این قانون
5- اعضائی از هیات عامل که رئیس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌ داند.
6- سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم ‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.
تبصره 1- اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو سال انتخاب می ‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به ‌صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می ‌کنند.
تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب- وظایف شورای تنظیم ‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:
1- آماده‌ سازی دستور‌کار و پیش‌ نویس مصوبات هیات عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم ‌گری و نظارت بانکی
2- ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیم ‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیات عالی
3- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌ های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی
4- انجام سایر اموری که توسط هیات عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.