ادعای اعسار توسط نمایندگی بیمه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شخصی که اشتغال به نمایندگی شرکت بیمه دارد تاجر محسوب است؛ بنابراین دعوی اعسار از وی پذیرفته نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دعوای آقای ب. الف. باوکالت آقای ن. ص. و وکالت بعدی آقای ق. ش.س. به طرفیت شرکت سهامی بیمه..... باوکالت آقایان ع. د. و ا. ی. به خواسته اعسار ازهزینه اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- - 1394/03/12 این شعبه، دادگاه باعنایت به اینکه وفق مودای شهود واذعان خواهان و اعلام وکلای خوانده، خواهان اشتغال به نمایندگی شرکت بیمه ایران باکد...... دارد و مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت تاجر محسوب است و مستندا به ماده 512 ازقانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی دادخواست اعسار ازتاجرپذیرفته نمی شود لذا قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی - محمدجواد علائی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها