موخره قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل