وضعیت خیار عیب در صورت تصرف در موضوع قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی تایید فسخ به جهت خیار عیب، در صورت تصرف مشتری در موضوع قرارداد و تغییر و تبدیل آن(تبدیل پارچه به شلوار و فروش آن)، قابل پذیرش نیست؛ زیرا نتیجه فسخ، استرداد ثمن و مثمن است و در این فرض، امکان استرداد مثمن فراهم نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به ‌طرفیت خوانده به‌ خواسته تایید فسخ قرارداد 1392/06/23 نظر به اینکه مفاد قرارداد مذکور ناظر بر تعهد خوانده به خریدار با وجود تولید کالا بوده که در مانحن‌ فیه ناظر بر امری بوده که خواهان می‌تواند از تحویل کالای معیوب خودداری نماید و الزام خوانده را به ایفاء تعهد تقاضا نماید و خیار عیب در خرید کالا بوده و نه در عمل به تعهد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.چ. با وکالت آقای م.الف. و خانم ز.ج.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ‌طرفیت آقای الف.ن. دائر بر صدور حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به‌ خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 1392/06/23 نظر به مستفاد از لایحه اعتراضیه معترض موضوع قرارداد اجراء و پارچه های خریداری شده به شلوار تبدیل و فروخته شده، دعوی تایید فسخ قابل پذیرش نیست زیرا نتیجه فسخ استرداد ثمن و مثمن است و در مانحن‌ فیه بر فرض صحت ادعای عیب امکان استرداد پارچه‌های خریداری شده وجود ندارد فلذا با بررسی پرونده و با توجه به مستندات ابرازی و اظهارات مکتوب اعتراض غیرموجه و تصمیم دادگاه بدوی موافق مقررات است. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها