تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقلعدم تصریح به تهیه مسکن مستقل در شروط ضمن عقد نکاحمصداق مسکن مستقلارائه اجاره نامه محل مسکونی به نام شرکت توسط زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به تصریح قانونگذار به تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه که از مصادیق نفقه است، تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نیست؛ بنابراین رد دعوی الزام به تهیه مسکن مستقل به دلیل عدم تصریح آن در شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی است.در صورتی که اجاره نامه ارائه شده توسط زوج به نام وی نبوده و به نام یک شرکت باشد، ولی طبق گواهی مددکار محل مورد نظر مسکونی بوده و محل کار نباشد، مصداق مسکن مستقل محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. ک. فرزند م. با وکالت ح. ر. به طرفیت خوانده م. الف.پ. فرزند پ. به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با ملاحظه اسناد تقدیمی و رونوشت سند ازدواج شماره...مورخ 87/9/7 دفتر رسمی ازدواج شماره... تهران زوجیت نامبردگان را احراز نمود در رابطه با خواسته خواهان با توجه به اینکه حسب مفاد پرونده استنادی در کلاسه --- شعبه --- که حکم به تمکین زوجه صادر گردیده و زوجه با وصف ابلاغ اجراییه اقدامی جهت تمکین در منزلی که زوج تهیه نموده به عمل نیاورده است و نظر به اینکه زوجه می‌بایست در مسکن و محلی که زوج تهیه می‌نماید در جهت تمکین اقدام نماید و در شروط ضمن عقد ازدواج زوج تهیه مسکن مستقل را به عهده زوجه محول نکرده است لذا با این وصف دادگاه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رای به رد دعوی ایشان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین میباشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانناصر عبدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت آقای ح. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/18 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده اقای م. الف.پ. به خواسته تهیه مسکن جداگانه در پرونده کلاسه --- حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است استدلال دادگاه به صدور حکم تمکین بوده و اینکه در سند نکاحیه طی شروط ضمن عقد تهیه مسکن مستقل به عهده زوج نبوده اما با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه از مصادیق نفقه بوده لذا تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نبوده کما اینکه در حکم تمکین صادره اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت در حد متعارف قید گردیده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 1107 قانون مدنی واینکه تهیه مسکن مستقل از اجزاء نفقه بوده که مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر بوده، لذا دادگاه حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (زوج) به تهیه مسکن مستقل توام با خسارات دادرسی را صادر و اعلام میدارد. رای صادره مطابق با ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فردین ارژنگی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخواست اعاده دادرسی اقای م. الف.پ. به طرفیت خانم م. ک. با وکالت اقای ح. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 95/2/28 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی ان دادنامه شماره --- مورخ 94/12/18 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران به خواسته الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه حکم به رد دعوی صادر شده را نقض و مبادرت به صدور حکم به الزام به تهیه مسکن مستقل توام با اثاث البیت صادر که متقاضی اعاده دادرسی ارائه مدارک منعکس در پرونده نموده که با ملاحظه اسناد و مدارک مثبته ابتدائا قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و با دعوت از طرفین جلسه دادرسی تشکیل که اظهارات طرفین در صورت جلسه دادگاه منعکس است پرونده اجرایی مورد استناد متقاضی از شعبه صادر کننده رای اخذ و خلاصه ان در پرونده درج که حاکی از آن است که بعد از صدور اجراییه در مورخ 93/11/25 که وفق مقررات قانونی اصدار یافته طبق گواهی شماره 9410532164900013 مورخ 94/2/29 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران محکوم علیها یعنی زوجه اعلام امادگی جهت بازگشت به زندگی مشترک ننموده است دفاع وکیل محترم زوجه نیز که اعلام نموده اجاره نامه به نام زوج نبوده بلکه به نام شرکت است با روند تحقیقات و بازدید واحد مددکاری و گزارش اجرای احکام نمی تواند موثر در مقام باشد چراکه در هر صورت بازدید محلی توسط مددکار که منجر به صدور گواهی صدرالذکر گردیده حاکی از آن است که محل مورد نظر بر فرض اینکه به نام شرکت اجاره شده مسکونی بوده و محل کار نمی‌باشد لذا با وارد دانستن درخواست اعاده دادرسی از ناحیه معترض به استناد صدر ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 حکم مورد اعاده دادرسی صادره از این شعبه به شماره دادنامه --- مورخ 95/2/28 را نقض و دادنامه شماره --- مورخ 94/12/18 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است تایید و استوار می‌نماید رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فردین ارژنگی

منبع
برچسب‌ها