مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت عدم انجام تعهدغایت محکومیت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت تاخیر تادیه به خسارت عدم انجام تعهد تعلق نمی گیرد، چرا که خسارت عدم انجام تعهد خود نوعی خسارت است. مستنکف از انجام تعهد مکلف به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تا روز صدور حکم می‌باشد؛ بنابراین نسبت به آتیه محکوم نمی شود زیرا خسارت آینده مشخص نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/05

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ه. ت.ر. به طرفیت آقای م. م.ل. به خواسته مطالبه خسارت عدم انجام تعهد از تاریخ 18 / 7 / 93 لغایت صدور اجرای حکم بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادرسی کلا مقوم به مبلغ 275/000/000 ریال نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است وفق قرار داد عادی مورخ 25 / 5 / 93 یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته ام و قرار بود در مورخ 17 / 6 / 93 سند ملک را به نام خوانده منتقل نمایم و خوانده نیز مابقی ثمن را پرداخت کند که ایشان در روز موعد حاضر به پرداخت نشد و من گواهی عدم حضور گرفتم و قبلا وفق دادنامه شماره --- مورخ 17 / 3 / 94 حوزه شماره 656 شورای حل اختلاف تهران وجه التزام عدم انجام تعهد در تاریخ 17 / 6 / 93 لغایت 18 / 7 / 93 را اخذ کرده ام و حاضرم هر زمان که ما بقی ثمن آماده گردید سند را انتقال دهم خوانده اعلام نموده است که من در زمان مذکور پولم آماده بوده است ولی با هم اختلاف داشته ایم ولی الان پولم را بابت ودیعه منزل دیگر پرداخت کرده ام دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و آراء استنادی و اینکه خوانده آماده انتقال سندنبوده است به نظر دادگاه دعوای خواهان وارد و ثابت است و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 372/000/000 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد از تاریخ 18 / 7 / 93 لغایت 30 / 6 / 94 و پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید خواهان مکلف است پیش ازهر اقدامی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی در خصوص مابقی خواسته اقدام نماید دعوای خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه و نیز خسارت عدم انجام تعهد نسبت به آینده با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه به خسارت عدم انجام تعهد که خود نوعی خسارت است تعلق نمی گیرد و نیز خسارت آینده، هم مشخص نیست لذا دعوای خواهان در این قسمت غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدمجید رحیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/09

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ه. ت.ر. به طرفیت م. م.ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت عدم انجام تعهد وخسارت تاخیر تادیه در دو بخش در قسمتی خسارت عدم انجام تعهد پذیرفته شده ونسبت به خسارت تاخیر تادیه وخسارت عدم انجام تعهد نسبت به آینده منجر به قرار رد دعوی گردیده است. دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

منبع
برچسب‌ها