بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/12

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. ب. و خانم ح. س.ز. به وکالت از شرکت حمد عبداله العیسی و پسران به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال اخطار اداری شماره 48862 /ع/م/ 32 مورخ 91/4/6 و تصمیم شماره 1002 /ک/ع کمیسیون ماده 170 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری و الزام خوانده به جری تشریفات قانونی ثبت علامت 190111843 به نام خواهان با احتساب کلیه خسارات وارده به این خلاصه که خواهان به موجب اظهارنامه ی مذکور درخواست ثبت کلمه هاس به فارسی و لاتین را جهت انواع ماشین های افزار ،انواع موتور و... در طبقات 7 و 9 و 11 از طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات را نموده که اداره ی خوانده به علت وجود سابقه ثبت عین علامت به نام ثالث از پذیرش درخواست خودداری و نهایتا کمیسیون به شرح استدلال مندرج در تصمیم خود اعتراض معترض را مردود اعلام نموده و نظر اداره را تایید کرده است علیهذا دادگاه نظر به اینکه عین علامت درخواست شده سابقا به نام شخص ثالث به ثبت رسیده است و رضایت مالک مبنی بر بلامانع بودن ثبت آن به نام خواهان معارض و مخالف مفاد بند ز ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجارتی است و از طرفی به موجب بند الف ماده 40 قانون مذکور استفاده از هر علامتی که در ایران ثبت شده با موافقت مالک مجاز است و تصریح به بلامانع بودن ثبت با موافقت مالک نشده است و ثبت مجدد عین علامت که سابقا ثبت شده همانطور که ذکر شد مخالف بند ز ماده 32 قانون یاد شده می‌باشد بنابراین تصمیم کمیسیون موجه بوده با استناد به ماده 59 قانون مارالذکر دعوی مطروحه غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران- اصغر احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت حمد عبدالله العیسی و پسران باوکالت آقای ح. ب. و خانم ح. س.ز. به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره --- - 94/3/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان دعوی اعتراض تجدیدنظرخواه به تصمیم شماره 1002 /ک/ع کمیسیون ماده 170 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی وعلائم تجاری و الزام به ثبت علامت هاس به فارسی و لاتین و خسارت دادرسی، وارد نیست. اولا علامت HAAS به لاتین تحت نظام پروتکل مادرید به نام ثالث در ایران ثبت گردیده و تا تاریخ 2016/03/16 دارای اعتبار قانونی است. ثانیا: امر موافقت با استفاده از علامت ثبت شده مقرر در بند الف ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری صرفا ناظر بر استفاده و بهره برداری از علامت با حفظ حقوق مالکانه مالک است که ترتیبات راجع به این موضوع در ماده 50 آن قانون و مواد 141 ، 142 ، 143 و 145 آیین‌نامه اجرایی آن قانون مقرر گردیده است و اتکاء وکلای تجدیدنظرخواه به رضایتنامه مالک علامت برای ثبت مجدد آن علامت به نام موکل آنان در ایران و نیز بند الف ماده 40 قانون فوق فاقد وجاهت قانونی میباشد. ثالثا ثبت یک علامت به نام دوشخص مختلف برای کالا وخدمات مشابه، موجب فریب و گمراهی مصرف کنندگان و نیز ناپایداری حقوق هریک از مالکین و ایجاد شبهه در دامنه حقوق آنان میگردد و فاقد مجوز قانونی است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید مینماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها