نظریه مشورتی شماره 7/95/1168 مورخ 1395/05/19

تاریخ نظریه: 1395/05/19
شماره نظریه: 7/95/1168
شماره پرونده: 684-1/168-95

استعلام:

همانطور که مستحضرید در حوادث ناشی از کار مراجع قضایی به استناد ماده 101 و96 و... قانون کار نظر بازرس اداره کار را جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه مطالبه می نمایند و بازرس مذکور بدواً رابطه کاری فی مابین طرفین را احراز و سپس در خصوص میزان تقصیر طرف یا طرفین و نیز علت تامه حادثه اظهار نظر می‌نماید.اگر چه این روش دارای مزایایی همچون احراز رابطه کارگر و کارفرما، رایگان بودن هزینه انجام کارشناسی، همکاری کارفرمایان با بازرسان اداره کار به علت قدرت حاکمیتی اداره مذکور است لکن با تصویب ماده 156 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صراحتاً انتخاب کارشناس را محدود به کارشناسان رسمی دادگستری می‌نماید؛ امکان ارجاع پرونده به اداره کار منتفی به نظر می‌رسد
لذا این سوال مطرح است که با وجود ماده 156 قانون آ.د.ک آیا امکان ارجاع پرونده جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه به اداره کار به عنوان کارشناس وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال مقررات مواد 96 و بعد قانون کار و اخذ نظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار مغایرتی با ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ندارد. زیرا اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار در حدود وظایف محوله به موجب قانون مذکور و سایر مقررات مربوط به بازرسان مزبور است و این اظهارنظر مانع از آن نیست که اگر قاضی رسیدگی‌کننده لازم بدان مجاز نباشد موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.

منبع