دیوار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف دیوار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/04

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای الف. گ.پ. دائر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شرح مندرج در پرونده موضوع کیفرخواست شماره 9310430016301185 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به انکار قاطع متهم و عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول اقناع وجدان قضایی و حاکمیت اصالت البرائت بزه انتسابی به متهم را غیر محرز و غیر وارد تشخیص و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان تهران است.

معاون قضایی و دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 ورامین- صیاد عبدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/4 صادره از شبعه یکصد و یک دادگاه کیفری 2 آن شهرستان که به موجب آن حکم بر برائت آقای الف. گ.پ. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن صدور حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق احداث بنا است مالا وارد به نظر می‌رسد زیرا گزارش اعضاءاکیپ دهگردشی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین به شرح صفحه چهارم پرونده اقرار و اذعان تجدیدنظرخوانده (آقای الف. گ.پ.) به احداث بنا و تغییر کاربری به شرح صفحه هشتم پرونده و مندرجات صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها به شرح صفحات 54 و 55 پرونده و پاسخ استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح صفحه هشتاد و سه پرونده من حیث المجموع دلالت بر احراز و تحقق بزه و توجه آن به تجدیدنظرخوانده فوق الذکر دارد بنا بمراتب دادگاه مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از رای صادره را نقض و مستندا به مواد 1 و 3 از قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم به قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت یک برابر بهای روز 270 متر مربع بنا باخذ نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن صدور حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق دیوار کشی نظر به اینکه حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و به عبارتی تغییر کاربری آن تخلف بمعنی تغییر کاربری یا دلیل ان نبوده و نظریه شماره 4601 / 7 مورخ 84/7/4 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این امر است بنا بمراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را در این رابطه غیر وارد تشخیص و با رد آن مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از رای صادره را تائید و استوار می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی

منبع
برچسب‌ها