مجوز شروع به تحقیق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه

موضوع

مجوز شروع به تحقیق

پرسش

اگر متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس مقیم باشد ولی جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد چنانچه بازپرس از طریقی غیر از نیابت از وقوع جرم مطلع شود (مثل گزارش افراد عادی یا ضابطین) مجوزی برای شروع به تحقیق می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه جرم در خارج از حوزه قضایی بازپرس واقع شده باشد و مرتکب در حوزه قضایی بازپرس دستگیر یا جرم کشف شود بازپرس اقدامات مقدماتی لازم را به عمل می‌آورد و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع ارسال می‌دارد در فرض سوال که اعلام ضابطین یا گزارش عادی کاشف از کشف جرم در حوزه قضایی بازپرس است مداخله وی در حدود ماده 117 نه تنها ممنوع نیست بلکه لازم است.

نظر اکثریت

با توجه به بند پ ماده 116 و بند ب ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شروع به تحقیق حتی در صورت عدم وصول نیابت امکان پذیر می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اولاً در ماده 116 این قانون مجوز شروع به تحقیق را با رعایت مفاد این قانون و در صورت وجود جهات قانونی بیان نموده است
ثانیاً: در ماده 119 همین قانون به طور کلی هر اقدام دیگری که در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم باشد را در قالب اعطاء نیابت تجویز نموده است. ثالثاً در ماده 117 این قانون تکلیف بازپرس را در خصوص بند ب ماده 116 روشن نمود اما قانونگذار با اینکه در مقام بیان بوده در خصوص تکلیف بازپرس در خصوص بند پ حرفی به میان نیاورده فلذا در جمع بین مواد مذکور شروع به تحقیق در فرض سئوال فقط در قالب نیابت جایز بوده و لاغیر.

منبع
برچسب‌ها