رای شماره 246 مورخ 1382/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 246

تاریخ: 6/7/1382

کلاسه پرونده: 82/520

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت10/82/285 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: مستشاران شعبه 10 تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه 1/82/285 تجدیدنظر خواه آقای پیمان اسدی‌نیا به شرح لایحه ثبت شده در دفتر شعبه به شماره 701 مورخ 2/6/1382 اعتراض خود را به رای شعبه بدوی در مهلت قانونی اعلام داشته است، این شعبه به منظور احراز صحت و سقم ادعای مشارالیه سوابق مربوطه را از شعبه صادر کننده دادنامه بدوی (شعبه 9) مطالبه نموده است، نظر به اینکه سوابق واصله موید ادعای وی مبنی بر اعتراض در فرجه 20 روز، به شعبه بدوی می‌باشد که به لحاظ عدم ارسال آن از ناحیه شعبه مذکور تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ اعتراض تلقی گردیده است. بنابراین با احراز رعایت مهلت 20 روزه از ناحیه تجدیدنظر خواه، طرح پرونده را در هیات عمومی دیوان درخواست می‌نماییم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به این که دادنامه بدوی در تاریخ 27/8/1381 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/12/1381 و در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر خود را به دیوان تحویل داده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 379 مورخ 7/4/1382 در پرونده کلاسه ت10/82/285 شعبه دهم تجدیدنظر محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

منبع