ایراد به استشهادیه اعسار با وجود استماع اظهارات شهود

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه با پذیرش استشهادیه اعسار، مبادرت به تعیین وقت دادرسی کرده و شهود تعرفه شده را نیز جهت ادای شهادت به دادرسی دعوت و اظهارات آنها را استماع کند، دیگر موجبی جهت ایراد به استشهادیه نبوده و دادگاه می‌بایست با ورود در ماهیت نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.خ. به‌ طرفیت آقای ع.پ. به‌ خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه خواهان در تنظیم استشهادیه پیوست دادخواست مقررات آمره ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت ننموده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- طاهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.خ. به خواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا از شرایط استشهادیه در رابطه طرح دعوی اعسار آنست که شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را با مشخصات مدعی اعسار با تعیین مبلغ هزینه دادرسی به دادگاه اعلام نمایند که در دوسیه مطمح نظر بدین نحو عمل گردیده و از این حیث ایرادی به استشهادیه وارد نمی‌باشد ثانیا قطع نظر از مورد معنونه دادگاه نخستین با پذیرش استشهادیه در زمان تقدیم دادخواست مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و شهود تعرفه شده را نیز جهت ادای شهادت در زمان تقدیم دادخواست مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و شهود تعرفه شده را نیز جهت ادای شهادت به دادرسی دعوت و اظهارات آن را نیز استماع نموده است و با استماع اظهارات شهود دیگر موجبی برای ایراد به استشهادیه نبوده و دادگاه می‌بایست در مورد دعوی مطروحه با ورود در ماهیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید. ثالثا قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات درخواست نشده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با تمسک به شهادت شهود دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 از همان قانون محاکم مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض ‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها