شرط دریافت دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی در تصادف دو وسیله نقلیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در تصادف دو وسیله نقلیه که راننده مقصر حادثه متواری گردیده است، زیان دیده در صورتی مستحق دریافت دیه یا ارش از صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود که در زمان وقوع حادثه دارای گواهینامه بوده باشد.

رای دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای س. الف. به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی به خواسته مطالبه خسارت مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه با توجه به اینکه محتویات پرونده از جمله صدور قرار منع تعقیب و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود در مرجع انتظامی دادسرای بروجرد دلالت بر وقوع بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه غیرعمدی بدنی می‌نماید، که مقصر حادثه، متواری و دسترسی به ایشان مقدور نبوده و با توجه به اینکه جهت حفظ حرمت خون مسلمان و جبران ضرر وارد شده از این امر، مسئولیت پرداخت دیه بر اساس سقف تعهد موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش مذکور در گواهی پزشکی قانونی له خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم دادگاه حضوری، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوید مداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده حقوقی صندوق تامین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه محکوم شده است اعتراض وارد به نظر می‌رسد به شرح آتی اولا وفق قرار منع تعقیب صادره اصل تصادف محرز نشده است به اینکه تجدیدنظرخوانده در اثر تصادف راننده متواری، مصدوم شده است و ثانیا یکی از شرایط پرداخت دیه از ناحیه صندوق به متقاضی و خسارت دیده این است که دارای گواهی نامه باشد که در این پرونده تجدیدنظر خوانده گواهی نامه نداشته است. دادگاه وی را مستحق دریافت ارش از صندوق نمی‌داند. به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض‌عنه نقض و مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمزه شریعتی - محمدعلی افشار

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها