نظریه مشورتی شماره 7/1401/458 مورخ 1401/07/20

تاریخ نظریه: 1401/07/20
شماره نظریه: 7/1401/458
شماره پرونده: 1401-9/1-458 ح

استعلام:

چنانچه زوجه با ابراء 450 قطعه سکه طلا از کل مهریه خود (پانصد سکه طلا) تقاضای طلاق ‌کند و دادگاه با پذیرش این ابراء حکم بر طلاق صادر ‌کند، با عنایت به این‌که زوجه باکره می‌باشد و در اصل استحقاق دریافت نصف مهریه را دارد، در مرحله اجرای حکم که زوجه تعداد پنجاه سکه طلای باقیمانده را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام مکلف به اقدام در جهت وصول این تعداد سکه طلا است یا آن‌که زوجه به سبب ابراء قسمت عمده مهریه و بیش از نصف مهر‌المسمی، مستحق دریافت تعداد بیست و پنج سکه است و یا آن‌که اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که زوجه غیر مدخوله در ازای طلاق، ذمه زوج نسبت به تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا از کل مهر (تعداد پانصد سکه طلا) را ابراء کرده است، حق زوجه بر دریافت باقیمانده مهر که از نصف مهر‌المسمی کمتر است، به قوت خود باقی است؛ زیرا زوجه هیچ قسمتی از مهر را وصول نکرده و موضوع از شمول ذیل ماده 1092 قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است، خارج می‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها