ماده 59 قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به‌ تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.