ماده 6 قانون محاسبات عمومی کشور

سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود.