رای شماره 5 و 6 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده:ه- ع/ 9701641 و 9701949

شماره دادنامه:6- 140009970906010005

تاریخ: 16/1/1400

شاکی: آقای محمود پیربیک درویشوند فرزند احمد

طرف شکایت: شهرداری الوند (قزوین)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه سال های 95 الی 97 تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی)

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری الوند (قزوین) به خواسته ابطال تعرفه سال های 95 الی 97 تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال 95

جدول1- عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی)

ردیف

طبقات

تجاری (1)

اداری (2)

صنعتی (3)

گلخانهدامداری و گاوداری (4)

خدماتی و انبار کشاورزی (5)

بیمارستان اماکن ورزشی (6)

1

همکف

P 67/13

P 18/8

P 72/2

P 72/2

P 72/2

P 46/9

2

زیرزمین

P 18/8

P 9/6

P 26/1

P 26/1

P 27/1

P 37/8

3

اول

P 9/6

P 46/5

P 76/2

P 76/2

P 52/5

P 17/6

4

دوم

P 18/6

P 63/3

P 38/1

P 38/1

P 14/4

P 27/5

5

سوم به بالا

P 72/4

P 18/4

P 90

P 38/1

P 14/4

P 18/4

6

انباری

P 72/2

P 64/2

-

-

-

P 08/3

7

نیم طبقه

P 27/1

P 27/1

-

-

-

P 01/2

8

سالن و تاسیسات سرپوشیده

-

-

-

-

P 01/2

P 01/2

9

سالن روباز

P 38/1

P 26/1

-

-

P 01/2

یک سوم زیر بنای مفید

P 01/2

یک سوم زیر بنای مفید

جدول 2- عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز

n = تعداد واحد تجاری یا اداری و حداقل برابر با 2 می‌باشد.

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلام شده از سوی طرح تفضیلی است.

ردیف

طبقات

تجاری (1)

اداری (2)

1

همکف

P(n+ 10) 46/1

P(n+ 10) 90/0

2

زیرزمین

P(n+ 10) 90/0

P(n+ 10) 72/0

3

اول

P(n+ 10) 72/0

P(n+ 10) 55/0

4

دوم

P(n+ 10) 72/0

P(n+ 10) 35/0

5

سوم به بالا

P(n+ 10) 55/0

P(n+ 10) 35/0

6

انباری

P(n+ 10) 35/0

P(n+ 10) 17/0

7

نیم طبقه

P(n+ 10) 17/0

P(n+ 10) 17/0

جدول1- عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی)

ردیف

طبقات

تجاری (1)

اداری (2)

صنعتی (3)

گلخانهدامداری و گاوداری (4)

خدماتی و انبار کشاورزی (5)

بیمارستان اماکن ورزشی (6)

1

همکف

9

P 40/5

P 1

P 3

P 3

P 25/6

2

زیرزمین

P 40/5

P 50/4

P 60/0

P 50/1

P 50/1

P 50/5

3

اول

P 6/4

P 6/3

P 1

P 2

P 2

P 4

4

دوم

P 4

P 4/2

P 65/0

P 5/1

P 2

P 5/3

5

سوم به بالا

P 15/3

P 75/2

P 50/0

P 5/1

P 5/1

P 80/2

6

انباری

P 3

P 3

-

-

-

P 3

7

نیم طبقه

P 2

P 1

-

-

-

P 5/1

8

سالن و تاسیسات سرپوشیده

-

-

-

-

P 2

P 5/1

9

سالن روباز

P 1

P 1

-

-

P 5/1

یک سوم زیر بنای مفید

P 5/1

یک سوم زیر بنای مفید

در محدوده الوند و شهر صنعتی، معابر فرعی (پشت جبهه) 50% ضرایب فوق مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در محدوده ی نصرت آباد، 40% به ضرایب فوق افزوده می‌شود.

=Pقیمت منطقه ای که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین و ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.

جدول 2- عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز

n = تعداد واحد تجاری یا اداری و حداقل برابر با 2 می‌باشد.

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلام شده از سوی طرح تفضیلی است.

ردیف

طبقات

تجاری (1)

اداری (2)

1

همکف

P(n+ 10) 9/0

P(n+ 10) 6/0

2

زیرزمین

P(n+ 10) 6/0

P(n+ 10) 48/0

3

اول

P(n+ 10) 48/0

P(n+ 10) 35/0

4

دوم

P(n+ 10) 48/0

P(n+ 10) 23/0

5

سوم به بالا

P(n+ 10) 35/0

P(n+ 10) 23/0

6

انباری

P(n+ 10) 30/0

P(n+ 10) 12/0

7

نیم طبقه

P(n+ 10) 17/0

P(n+ 10) 12/0

در محدوده الوند و شهر صنعتی، معابر فرعی (پشت جبهه) 50% ضرایب فوق مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در محدوده ی نصرت آباد، 40% به ضرایب فوق افزوده می‌شود.

تعرفه عوارض شهرداری الوند/سال 1397

جدول 1- عوارض پذیره یک واحد (تجاری،اداری،صنعتی) به ازای یک متر مربع

ردیف

طبقات

تجاری (1)

اداری (2)

صنعتی (3)

گلخانهدامداری و گاوداری (4)

خدماتی و انبار کشاورزی (5)

بیمارستان اماکن ورزشی (6)

1

همکف

P 45/9

P 67/5

P 05/1

P 15/3

P 15/3

P 56/6

2

زیرزمین

P 67/5

P 7/4

P 63/0

P 57/1

P 57/1

P 7/5

3

اول

P 83/4

P 78/3

P 05/1

P 1/2

P 1/2

P 2/4

4

دوم

P 2/4

P 52/2

P 68/0

P 57/1

P 1/2

P 67/3

5

سوم به بالا

P 30/3

P 88/2

P 52/0

P 57/1

P 57/1

P 9/2

6

انباری

P 15/3

P 15/3

-

-

-

P 15/3

7

نیم طبقه

P 1/2

P 05/1

-

-

-

P 57/1

8

سالن و تاسیسات سرپوشیده

-

-

-

-

P 1/2

P 57/1

9

سالن روباز

P 05/1

P 05/1

-

-

P 57/1

یک سوم زیر بنای مفید

P 57/1

یک سوم زیر بنای مفید

در محدوده الوند و شهر صنعتی، معابر فرعی (پشت جبهه) 50% ضریب (P) مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در محدوده ی نصرت آباد، 40% به ضرایب فوق افزوده می‌شود.

P= قیمت منطقه ای که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین و ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.

جدول 2- عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلام شده از سوی طرح تفضیلی است.

ردیف

طبقات

تجاری (1)

اداری (2)

1

همکف

P(n+ 10) 94/0

P(n+ 10) 63/0

2

زیرزمین

P(n+ 10) 63/0

P(n+ 10) 50/0

3

اول

P(n+ 10) 50/0

P(n+ 10) 36/0

4

دوم

P(n+ 10) 50/0

P(n+ 10) 24/0

5

سوم به بالا

P(n+ 10) 36/0

P(n+ 10) 24/0

6

انباری

P(n+ 10) 31/0

P(n+ 10) 126/0

7

نیم طبقه

P(n+ 10) 178/0

P(n+ 10) 126/0

در محدوده الوند و شهر صنعتی، معابر فرعی (پشت جبهه) 50% ضریب (P) فوق مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در محدوده ی نصرت آباد، 40% به ضرایب فوق افزوده می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- شهرداری الوند به موجب مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مطالبه عوارض پذیره، ارزش افزوده تغییر کاربری، عوارض کسری پارکینگ نموده و این در حالی است که اولاً با توجه به صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون ماده صد بابت تخلفات ساختمانی اخذ عوارض علاوه بر جریمه از جمله مجازات مضاعف می‌باشد.

2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 699 الی 704 مورخ 16/9/95 و رای شماره 242 مورخ 1/4/95 اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی اعلام نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری الوند به موجب لایحه شماره 1929/ص/16 مورخ 3/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:1- کلیه عوارضات دریافتی توسط شهرداری به موجب مصوبه شورای اسلامی می‌باشد.

2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 242 مورخ 3/11/96 اخذ عوارض پذیره و عوارض مازاد بر تراکم را مغایر با قانون ندانسته است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تعرفه سال های 95 الی 97 تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی) مصوب شورای اسلامی شهر الوند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها