رای شماره 100 مورخ 1383/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 641/82

شاکی:مدیر کل تامین اجتماعی استان همدان

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 24 خرداد 1383

شماره دادنامه: 100

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1197 موضوع شکایت آقای سیداصغر حسینی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 همدان به خواسته، اعتراض به تصمیم مورخ 17/3/77 به شرح دادنامه شماره 1911 مورخ 26/10/77 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/881 موضوع شکایت آقای سیداصغر حسینی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 همدان به خواسته فسخ تصمیم مورخ14/6/79 به شرح دادنامه شماره 1628 مورخ 9/12/79 حکم به الزام طرف شکایت به پذیرفتن تقاضای بازنشستگی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شکایت شاکی به خواسته صدور حکم بازنشستگی با توجه به تاریخ تولد اصلاح شده در شناسنامه شاکی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 1911 مورخ 26/10/77 شعبه 16 دیوان حکم قطعی مبنی بر رد شکایت نامبرده صادر شده و موضوع واجد اعتبار امر مختوم گردیده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مجدد نسبت به موضوع مختومه مذکور وجاهت قانونی نداشته و در نتیجه رای اخیرالذکر فاقد اعتبار قانونی (کلا رای) می‌باشد و از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده اخیرالذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع