نظریه مشورتی شماره 7/95/1151 مورخ 1395/05/17

تاریخ نظریه: 1395/05/17
شماره نظریه: 7/95/1151
شماره پرونده: 736-25-95

استعلام:

آقای الف در تاریخ 11/4/77 به دلیل اتهام اتهام مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شود و سپس مشمول عفو قرار گرفته و تبدیل به حبس ابد می‌گردد و در نهایت در تاریخ13/12/94 مشمول عفو قرار گرفته و حبس ابد وی به 15 سال حبس تقلیل می‌یابد ضمناً نامبرده پس از تحمل 15 سال و پیش از شمول عفو دوم در تاریخ14/8/94 به دلیل جرم جدید به 5 سال حبس محکوم می‌گردد حال با توجه به اینکه نامبرده به دلیل جرم پیشین حدود 18 سال تحمل حبس نموده و حدود سه سال بیشتر از 15 سا ل در حبس بوده است آیا می‌توان مقدار بیشتر از 15 سال را جهت محکومیت جدید محاسبه کرد یا محکومیت جدید از تاریخ شمول عفو باید مورد محاسبه قرار گیرد؟ در فرض مذکور در صورتی که محکومیت جدید (5 سال) در سال 89 باشد (پیش از اتمام 15 سال) یا بر فرض درسال 95 باشد (یعنی پس از شمول عفو دوم) چگونه باید عمل شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به اینکه در فرض سوال، علت بازداشت محکوم‌علیه، تحمل حبس به موجب حکم قطعی محکومیت اول و قبل از شمول عفو بوده است و نه ارتکاب جرم جدید و صدور حکم محکومیت دوم، بنابراین و با لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب قانونی جهت احتساب ایام حبس قبلی برای محکومیت دوم وجود ندارد.
2- در صورتی که اجرای محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای دوم پس از شمول عفو محکوم‌علیه باشد، ایام بازداشت پس از شمول عفو در محکومیت دوم متهم (محکوم‌علیه) مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

منبع