قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح - نشست قضایی (1)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد

موضوع

قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح

پرسش

در صورت ورود صدمه یا فوت فرد بیمار متعاقب عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی.آیا پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیا دم وی ضامن و مسئول است و آیا مسئولیت وی صرفا دیه مقدر بوده و یا تسری به هزینه های درمان یا غیر درمان دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در موضوع سوال با فرض تقصیر پزشک، مبلغ مازاد بر دیه عنوان عام خسارت را داشته که با توجه به قواعد فقهی تسبیب لا ضرر و مواد 1 و 5 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی پزشک در معالجاتی که انجام می دهد که موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آن که مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و یا قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود، اخذ برائت در مقام احراز ادله و اثبات تقصیر موثر می‌باشد و در خصوص خسارات مازاد بر دیه از آنجا که نمی بایست هیچ گونه خسارتی غیر قابل جبران باقی بماند هزینه های مازاد بر دیه از طریق دادخواست در چارچوب قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر قابل مطالبه می‌باشد و از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانون راجع به آنها نفی جبران سایر خسارات و ضرر و زیان وارده به بخشی علیه استنباطی نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارات و ضرر و زیان تداول برخی است لذا مطابق مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و قاعده کلی لاضرر و قاعده تبسبیب لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است.

نظر اقلیت

در خصوص مسئولیت پزشکان همه همکاران حاضر درجلسه اتفاق نظر داشته اند ولیکن در خصوص هزینه های مازاد بر دیه چون پرداخت خسارت جنبه مجازات ندارد نمیتوان در حکم کیفری و به عنوان مجازات تعیین کرد مگر آن که شخص زیان دیده در چارچوب ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نموده باشد که در این خصوص محکمه کیفری موظف به صدور حکم می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها