نظریه مشورتی شماره 7/99/513 مورخ 1399/05/05

تاریخ نظریه: 1399/05/05
شماره نظریه: 7/99/513
شماره پرونده: 99-168-513 ک

استعلام:

چنانچه در یک شعبه تجدید نظر استان به لحاظ مبانی حقوقی حاکم بر موضوع اعم از کیفری و حقوقی و با توجه به سکوت ابهام اجمال قوانین میان دو مستشار و رییس شعبه به نحوی اختلاف نظر حاصل شود که حداقل دو نفر با یکدیگر هم نظر نشده‌اند تا رای صادر کنند آیا امکان ارجاع به مستشار دیگری وجود دارد یا اینکه در هر صورت با لحاظ ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری اعضای اصلی شعبه باید به هر نحو با یکدیگر هم عقیده شده و اخذ تصمیم نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 426 این قانون چنانچه در شعب دادگاه تجدیدنظر استان، اکثریت آراء به منظور مشارکت در صدور رأی حاصل نشود مطابق قسمت اخیر ماده 395 موصوف یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

منبع