حق بر تغییر نام کوچک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حق درخواست تغییرنام ازحقوق مدنی است؛ بنابراین امکان تغییر نام کوچک هرچند نام مزبور از اسامی متداول و معروف جامعه باشد پذیرفته می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. ع. با ولایت از طفل صغیرش آقای ح. ع. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان.... به خواسته تغییر نام از م. به م. ن در سند سجلی شماره..... دادگاه از توجه به اظهارات طرفین دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه استناد نموده اینکه هر چند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول درجامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی می‌باشد ولی حق درخواست تغییرنام ازحقوق مدنی است و به حکم صریح ماده 958 قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حقی تعیین آن که شخص در انتخاب اختیاری داده است نداشته یکی از همین حقوقی می‌باشد و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می‌باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص حکم به الزام اداره خوانده به تغییر نام از م. به م. ن درسند سجلی شماره.....صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران

کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه..... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به تغییر نام از م. به م. ن در سند سجلی شماره.....اصدار یافته است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید میرحسینی - محمدترابی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها