رای شماره 819 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات و تصمیمات جلسه 12/9/1399کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان ابلاغی طی نامه شماره 54206/33/128 مورخ 15/10/1399 را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:

با عنایت به این که طبق بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی و تبصره یک ماده 48 مرقوم اعضای کمیسیون نظارت شهرستان از روسا یا معاونین ادارات و نهادهایی عضو تشکیل می‌شود و باید مشخصاً در جلسات کمیسیون حاضر شوند اما در جلسه 12/9/1399 کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان فرمانده انتظامی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان خود حضور نیافته و به جایگزینی خویش احدی از پرسنل اداره متبوع را به عنوان نماینده گسیل داشته اند فلذا ابطال تصمیمات جلسه مزبور مورد تقاضاست.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

سلام علیکم

احتراماً، پیوست تصویر چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 12/09/1399 جهت استحضار بهره برداری و دستور پیگیری بندهای مرتبط ایفاد می‌گردد.

سرپرست نمایندگی، سازمان صنعت، معدن و تجارت گمیشان

عنوان جلسه: چهارمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان ساعت: 10 تاریخ: 12/09/1399 ترتیب جلسه: رئیس کمیسیون: حسین صادقی شماره و تاریخ دعوتنامه: 47234/33/128- 10/09/1399

ارائه کننده

مدعوین حاضر

دبیرخانه کمیسیون نظارت

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

حسین صادقی

رئیس صنعت، معدن و تجارت

نورمحمدکر

نماینده فرماندار

سمیه کر

رئیس شورای اسلامی شهرستان

عبدالحلی کلته

نماینده امور مالیاتی

جواد کر

معاون شبکه بهداشت و درمان آموزش پزشکی

علیرضا حیدری

(رئیس پلیس اماکن) نیروی انتظامی

بهنام سلیمی

مسئول بسیج اصناف

سیدعباس حسینی

رئیس تعزیرات حکومتی

غایبین

اتاق تعاون

تاج محمد نورگلدی

رئیس اتاق اصناف

بهمن امان محمدی

تایب رئیس اتاق اصناف

آی تکین بصیری

انجمن حمایت از مصرف کنندگان

مصوبات و پیشنهادات

چهارمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 12/09/1399 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گمیشان تشکیل گردید ابتدا آقای حسین صادقی محترم کمیسیون نظارت ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه، دستور کار جلسه مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

حسب اوراق و مندرجات پرونده، پاسخی از خواندگان واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

مطابق بند «ب» ماده 48 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستانهای غیر از مرکز استان مرکب است از روسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای موجود، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان، اتاق تعاون شهرستان، بسیج اصناف، رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهرستان و براساس تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور مقرر شده است که جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. نظر به اینکه مصوبه جلسه مورخ 12/9/1399 کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان از جهت عدم وجود حدنصاب قانونی، مورد شکایت قرار گرفته و با بررسی مصوبه فوق مشخص می‌شود که تعداد هشت نفر از اعضا (شامل رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، نماینده فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاون شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول بسیج اصناف، رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس اتاق اصناف و رئیس پلیس نظارت بر امکان به عنوان معاون اطلاعات و امنیت فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان) در جلسه مورخ 12/9/1399 کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان حاضر بوده‌اند، بنابراین تشکیل جلسه مذکور در چهارچوب مقرررت قانونی صورت گرفته است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها