شرط استماع دعوی مطالبه مابقی سهم الارث

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی مطالبه مابقی سهم ‌الارث در صورتی قابل استماع است که ابتدا وضعیت تقسیم ماترک متوفی و مابقی سهم الارث به نحو منجز مشخص شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف.ن. به‌ طرفیت خوانده ل.ن. به‌ خواسته الزام خوانده به پرداخت مابقی سهم ‌الارث و قیمت وسایل منقول از ماترک مادری و پدری با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیل یا مدرک محکمه ‌پسند و قانع‌ کننده‌ای اقامه و ابراز ننموده و به ‌موجب رونوشت مصدق رسید عادی مورخ 1391/05/18 مشارالیها اقرار به دریافت سهم ‌الارث پدری و مادری خود نموده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان ری- محمدنژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف.ن. به طرفیت خانم ل.ن. نسبت به دادنامه --- صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان ری که بر اساس آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مابقی سهم ‌الارث و قیمت وسایل منقول از ماترک مادری و پدری وی صادر گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه در دادخواست نخستین مابقی سهم ‌الارث مشخص نشده است و لازم بوده است مراتب به نحو منجز مشخص گردد بنابراین اساسا دعوی نخستین قابلیت استماع نداشته چون باید ابتدا به وضعیت تقسیم ماترک مشخص شود علی‌هذا به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان‌وند- فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها