نظریه مشورتی شماره 7/96/3505 مورخ 1396/11/01

تاریخ نظریه: 1396/11/01
شماره نظریه: 7/96/3505
شماره پرونده: 96-168/1-1997

استعلام:

در مورد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به صراحت بیان داشته که دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌نماید، آیا در صورتی که دادستان در مرخصی باشد یا به هر دلیلی چند روزی حضور نداشته باشد، معاون وی و یا دادیاران به جانشینی از وی نمی توانند در جلسه دادگاه حضور یابند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 23 و 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی، در نبود دادستان، وظایف و اختیارات قانونی دادستان بر عهده معاون یا دادیاری است که به جانشینی دادستان در دادسرا انجام وظیفه می‌کند. بنابراین وظایف قانونی مذکور در ماده 442 قانون فوق-الذکر نیز بر عهده شخصی است که در غیاب دادستان انجام وظیفه می‌کند.

منبع