لزوم بررسی بافت تجاری در دعاوی راجع به تخلفات ساختمانی با کاربریِ تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی و صدور حکم تخریبِ تخلفات ساختمانی در موارد تخلف تجاری، مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص بافت تجاری منطقه می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای فوق الذکر موجب خسارت به جهت غیر اعاده می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. دستور موقت تاثیری در اصل موضوع ندارد و حسب ماده 39 قانون مذکور، سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت مکلف اند طبق آن اقدام و در صورت استنکاف، شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. دستور صادره قطعی است.

رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری

محمدی

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه شاکی دلیل و ایراد موثر و موجهی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید، ارائه ننموده و در تطبیق رای کمیسیون موصوف با موازین مغایرتی احراز نشده است لذا مستندا به مواد 1 و 10 مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،حکم بر رد شکایت و مآلا ابرام رای کمیسیون فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

فرد محمدیان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی و صدور حکم تخریب تخلفات ساختمانی در امور تخلف تجاری مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد در خصوص بافت تجاری منطقه می‌باشد که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی حاکم بر موضوع رای معترض عنه کمیسیون به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی منطبق با موازین قانونی از جمله بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها خواهد بود. بدین لحاظ چون رای معترض عنه کمیسیون ماده صد مربوطه مبنی بر تخریب و اعاده وضع سابق بیانگر بررسی موارد فوق نمی‌باشد و حداقل مفاد رای معترض عنه بیانگر بررسی آن نبوده و در مفاد رای معترض عنه به آن اشاره ای نگردیده است. با این وصف رای معترض عنه مخدوش و به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی در خور نقض و رسیدگی مجدد می‌باشند. علی هذا با عنایت به مواد مذکور دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه بدوی در رد شکایت شاکی و تایید رای کمیسیون ماده صد منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدید نظر، موازین تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و حکم به ورود شکایت اولیه و الزام طرف شکایت به طرح مجدد پرونده در کمیسیون مربوطه صرفا در خصوص تخریب بالکن و اعاده تجاری با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارائه شده از سوی شاکی با رعایت مفاد این دادنامه مستندا به مواد 10 ، 11 ، 63 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

منبع
برچسب‌ها