ماده 40 قانون محاسبات عمومی کشور

نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر ‌اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - شرکتهای دولتی به استثناء بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرائی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی برسانند.