مهلت رجوع از طلاق توافقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تا زمانی که صیغه طلاق جاری نشده، زوج می‌تواند از طلاق توافقی منصرف شود اما در صورت اجرای حکم، دیگر نمی تواند از طلاق صادره رجوع کند مگر آن که زوجه، رجوع به فدیه کند.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف.الف. با وکالت خ.ب. دادخواستی به طرفیت خانم ع.و. به خواسته صدور حکم به بطلان طلاق نامه شماره 1049 - 4/9/92 و استمرار واقعه نکاح تقدیم دادگستری روانسر نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که موکل همسر شرعی و قانونی خوانده بوده که طرفین با توافق همدیگر اقدام به طرح دعوی طلاق توافقی نموده‌اند که پس از صدور حکم طلاق موکل از تصمیم خود منصرف شده و از اجرای صیغه طلاق خودداری نموده است متاسفانه با وصف انصراف موکل از طلاق توافقی زوجه با نداشتن هیچ گونه سمتی و وکالت، پرونده را پیگیری و نهایتا دستور اجرای طلاق صادر و به اجراء گذاشته شده است حال با توجه به اینکه در قانون چنین مجوزی برای زوجه نبوده است لذا صدور حکم به بطلان طلاق نامه شماره 1049 - 4/9/92 صادره از دفتر... به استناد ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مورد استدعاءاست شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی روانسر عهده دار رسیدگی به پرونده می‌شود.جلسه دادگاه در تاریخ 3/10/92 در وقت مقرر با حضور طرفین تشکیل می‌گردد، خواهان اظهار می‌دارد این جانب به علت مشکلات مالی و فشار روانی خیلی عجولانه و از روی عصبانیت و بدون اندیشه با همسرم تصمیم به طلاق توافقی گرفتیم که پس از مدت کوتاهی من پشیمان شدم و حتی در جلسات دادگاه و جاری شدن صیغه طلاق شرکت نکردم الان هم همسرم را دوست دارم ونمیخواهم زندگی من وایشان تباه شود وتمام مطالب در دادخواست قید گردیده وبه شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور رای دارم، خوانده اظهار داشت که بنده با خواهان وباتوافق هم اقدام به طلاق کردیم وبا توافق طلاق گرفته ام و طلاق بنده در دفتر خانه به ثبت رسیده است وتحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه زندگی در آینده با ایشان نیستم و رد دعوی او موردتقاضا است، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 7/10/92 با این استدلال که مستند دعوی خواهان ماده 36 قانون حمایت خانواده می‌باشد درحالی که ماده 36 مرقوم ناظر به موردی است که هنوز طلاق واقع نگردیده و ثبت نشده باشد ودرمانحن فیه اولا طلاق واقع و ثبت گردیده است وثانیا نوع طلاق نیز خلعی نوبت اول که قابل رجوع نمی‌باشد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی وی صادر می کند، آقای الف.الف. با وکالت خ.ب. از رای صادره تجدیدنظرخواهی می کند وشعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه حسب الارجاع به اعتراض رسیدگی و به موجب دادنامه شماره --- - 20/11/92 خلاصتا ومفادا با این استدلال که درمانحن فیه پس از صدور حکم طلاق خلعی صیغه طلاق از نوع خلع جاری و به ثبت رسیده است ودر طلاق خلع مادامی که زوجه به ما بذل رجوع نکند امکان رجوع برای زوج فراهم نیست و از طرفی رجوعی هم از ناحیه زوج صورت نگرفته است، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می کند، آقای خ.ر. به وکالت از آقای الف.الف. نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می‌گردد که به هنگام شور مشروح دادخواست فرجامی فرجام خواه قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است واز نظر رعایت تشریفات دادرسی نیز اشکال در حدی نیست که نقض رای موصوف را موجب گردد علی هذا استنباط دادگاه از دلائل و محتویات پرونده خالی از اشکال موثر تشخیص و رای شماره --- - 20/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ابرام می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

انصاری - احمدی

منبع
برچسب‌ها