اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا - نشست قضایی (2)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/21
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

پرسش

در صورتی که پرونده با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شده باشد و دادگاه پس از نقض قرار منع تعقیب قرار جلب به دادرسی را صادر نماید و پرونده را مجدداً به دادسرا ارسال نماید آیا دادسرا در صورت عدم حضور متهم طبق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به جلب متهم است یا اینکه طبق مفاد ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری صرف احضار متهم کافی است و دیگر نیازی به جلب متهم نیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که تکلیف جلب متهم را در صورت عدم حضور تایید کرده، مورد تایید اعضای هیات عالی نشست قضایی است.

نظر اکثریت

در فرض سوال در صورتی که متهم علیرغم ابلاغ در دادسرا حاضر نگردد دادسرا مکلف به جلب متهم است زیرا ماده 179 در خصوص عدم حضور متهم تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه می‌بایست تحقیقات مقدماتی تکمیل شود لذا به صراحت ماده 179در خصوص عدم حضور متهم تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه می‌بایست تحقیقات مقدماتی تکمیل شود لذا به صراحت ماده 179 قانون مذکور جلب متهم در صورت عدم حضور الزامی است.

نظر اقلیت

نیازی به جلب متهم نیست زیرا اولاً: جلب متهم فقط در مرحله مقدماتی است و قرار جلب به دادرسی دیگر از موارد تحقیقات مقدماتی محصوب نمی‌شود و لذا دادسرا در خصوص جلب با تکلیفی مواجه نیست و نیز در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری بجث جلب متهم مطرح نشده است لذا جلب متهم در مواردی که پرونده با قرار جلب به دادرسی به دادسرا اعاده می‌گردد لازم نیست.

منبع
برچسب‌ها