اعسار از پرداخت محکوم به

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/28

پیام: تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ب. ق. به وکالت از ا. ص. در مورخه 99/2/3 با تقدیم دادخواست به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش و اعسار و تقسیط مهریه به طرفیت ش. م. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده در 86/6/7 با خوانده ازدواج نموده و مهریه 124 سکه می‌باشد. و دو فرزند 10 و 4 ساله دارند لیکن تفاهم اخلاقی ندارند. شعبه *غرب در 99/3/20 تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان لایحه داده است.وکیل خوانده ح. ا. ت. اظهار داشته زوجه تمایلی به طلاق ندارد. و مهریه و نفقه از 99/1/20 که موکل را از منزل بیرون انداخته و پانصد هزار تومان طلاجات که در سند قید شده و اجرت المثل و نحله و جهیزیه را می خواهد و شهود هم وجوددارند. تنصیف دارایی نیز مورد درخواست است.خواهان دو ملک خریداری کرده که یکی در *منزل پدری است.و با اذن پدر ساخته که اعیان ان مربوط به او می‌باشد. و دیگری قولنامه ای که در شهرستان خریده و به صورت صوری اخیرا انتقال داده است.که دعوی ابطال قولنامه را ارائه می دهیم و یک خودرو پراید دارد. و یک خودروی پیش فروش هم در شرکت سایپا دارد. لیست جهیزیه به شرح ص 44 ارائه شده است. از شهود استماع شهادت شده است. 1 ع. ص.: این اقا الان در سوپر مارکت پدرش کار میکند پراید داشت فروخت و بعد وانت خرید و حالا پراید نو خرید و در سایپا هم ثبت نام کرده و سی میلیون تومان داده است. از خانه پدری و توافق انها اطلاعی ندارم. 2 ج. خ.: صیادی همسایه است.در *کار می کرد و حقوق بیکاری می‌گیرد و ماشین پراید دارد. ودر سایپا هم ثبت نام کرده است.در منزل پدرش *زندگی می کند. جلسه بعدی دادگاه در 99/4/4 تشکیل گردیده است. خواهان اظهار داشته سابقا وانت داشتم که فروختم پراید خریدم و در شش ماه گذشته ملک انتقال ندادم. وکیل خوانده قراردادی بر انتقال ملک ارائه داده که خواهان تایید نموده است. و اظهار داشته پول ان را خرج کردم دو تا بچه دارم. و اظهار داشته تمام وسایل منزل به جز دو پتو و تشک و متکا و یک گاز را خودم خریدم و نصف یک خودرو هم ثبت نام کردم. زوجه گفته من کار می کردم و پول ان در زندگی این اقا وارد شده است. حتی رهن منزل وهزینه های جاری و قرعه کشی ها را من پرداخت کردم. دادگاه قرار تامین خواسته در مورد 124 سکه مهریه را صادر نموده است. ص 65 دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوج نظر به عدم سازش داده است. داور زوجه نیز نظریه مشابه داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/5/11 با کسب نظر قاضی مشارو به شرح ص 85 گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر نموده 1 مهریه و پنج میلیون طلای ساخته شده باید به زوجه پرداخت شود. لیکن با پذیرش دعوی اعسار زوج مقرر نموده هفت سکه پیش پرداخت و هر پنج ماه یک سکه داده شود. 2 جهیزیه که در سند ازدواج ذکر شده عرفا متعلق به زوجه است.و باید تحویل شود. 3 زوج باید ده درصد دارایی خود را به زوجه بدهد. 4 زوج باید 20 میلیون تومان به عنوان نحله به زوجه بدهد. 5 نفقه زوجه از 99/1/20 تا زمان استحقاق باید پرداخت شود. زوجین نسبت به دادنامه بدوی اعتراض نموده‌اند و شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/8/1 با اصلاح دادنامه بدوی از جهت تنصیف اموال با تعیین میزان ان به مبلغ چهل میلیون تومان دادنامه بدوی را با رد اعتراض تایید نموده است.اقای ب. ق. به وکالت از ا. ص. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ب. ق. به وکالت از ا. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/8/1 صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح وتایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *غرب گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به تعیین حقوق زوجه و تقسیط مهریه با اعلام اعسار فرجامخواه مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه وکیل فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/9

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها