شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع قضایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم ارسال پرونده از جانب دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت به مرجعی که صالح تشخیص داده است (دیوان عدالت اداری)؛ به دلیل عدم تحقق اختلاف در صلاحیت؛ موضوع، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

به موجب قرار مورخ 1393/12/18 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آباده در خصوص دادخواست آقای م. ن.الف. به طرفیت سازمان........ کشور (شهرستان آباده) نظر به اینکه خواهان صرفا مدعی حضور خوانده درانجام وظایفش در تهیه صحیح نقش می‌باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص قرار عدم صلاحیت صادر و از طرف شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آباده به شایستگی رسیدگی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه دادگاه پس از صدور قرار مذکور پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال ننموده است تا مشخص گردد که آیا مرجع اخیرالذکر صلاحیت خویش را می پذیرد یا خیر بنابراین موضوع از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است در حال حاضر اختلافی بین دو مرجع قضایی متحقق نیست و پرونده نمی تواند در دیوان عالی کشور قابل طرح باشدلذا پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می‌گردد.

شعبه --- عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها