تاثیر مالکیت در بزه نگهداری مشروبات الکلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در تحقق بزه نگهداری مشروبات الکلی،مالکیت مرتکب بر مشروبات الکلی مکشوفه،شرط نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. م. به اتهام حمل 221 لیتر مشروب الکلی دست ساز به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اصلاحی آن طبق دادنامه شماره --- -- 1393/11/07 به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و پنج برابر ارزش عرفی کالای ممنوعه و پرداخت هشتاد میلیون ریال بهای خودرو حامل مشروبات الکلی محکوم شده است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مجازات پانزده ماه حبس را به یک سال حبس اصلاح و دادنامه صادره از دادگاه بدوی را به موجب دادنامه شماره --- -- 1394/03/31 تائید کرده است و محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با اعلام اینکه خودرو حامل مشروب مال برادر او و دست آقای م.ف. بوده و او یعنی م.ف. در دفتر اسناد رسمی اقرار به تعلق مشروبات الکلی به خودش کرده است تقاضای اعاده دادرسی نموده است. بناریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه جناب آقای فراهانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اقرار صاحب مشروبات الکلی به تعلق آن به وی مانع مجازات حامل مشروبات الکلی آقای م. م. محکوم علیه دادنامه شماره --- -- 1394/03/31 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام نمی‌باشد لذا درخواست اعاده دادرسی متقاضی اعاده دادرسی فاقد شرایط مقرر در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است و رد می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها