مرجع رسیدگی به دعوا علیه شرکت آب و فاضلاب

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرکت آب و فاضلاب شرکت غیردولتی بوده و دعوا علیه آن قابل طرح در دادگاه است و نه دیوان عدالت اداری.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ش.ج. به وکالت از خانم ب.م. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات شرکت آب و فاضلاب شهرستان سنندج در تملک پلاک ثبتی.... سنندج به‌طرفیت خوانده شرکت آب و فاضلاب شهرستان مذکور تقدیم و با توضیحات مندرج در دادخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا نموده است. جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع شده است دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 1393/04/21 به استناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌نماید با ارسال پرونده به مرجع مذکور جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع می‌شود. و به شرح دادنامه شماره --- - 1393/05/29 با استناد به ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در رای وحدت رویه شماره 294/295/296 - 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه شرکت آب و فاضلاب خصوصی می‌باشند و شکایت علیه آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال پس از جری تشریفات و ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به‌صراحت ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 و نیز مفهوم از تبصره ذیل آن شرکت‌های مذکور به صورت مستقل و تابع مقررات قانون تجارت تشکیل و نوعا و ذاتا دارای شخصیت حقوقی موضوع حقوق خصوصی و غیردولتی می‌باشند. لذا به لحاظ طبع و ماهیت موجودیت حقوقی این شرکت‌ها اعتراض به عملکرد آن‌ها خارج از محدوده صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 می‌باشد. به لحاظ مراتب و مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی سنندج در ادامه رسیدگی حل اختلاف می‌نماید. مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

موحدی- حیاتی

منبع
برچسب‌ها