تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۱۹

پیام: ایراد ضرب عمدی ساده که منتهی به صدمات احصاء شده در قانون نشود، صرفاً مجازات دیه دارد و فاقد جنبه عمومی است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست صفحه ۳۱ پرونده دادسرای ناحیه ۴ تهران ۱- آقای م. ۲- آقای ب. ۳- خانم ع. متهم هستند به توهین و ۴- آقای م. متهم می‌باشد به ایراد ضرب وجرح عمدی و توهین موضوع شکایت آقای ن.؛ بدین شرح که شاکی بیان می دارد که: برادرم، همسر، پسر و دامادش با اسامی فوق الذکر بعد از بیرون آمدن از تالار... به این جانب حمله ور شدند و با الفاظ زشت توهین نمودند و با چاقو و چوب مرا مورد ضرب وجرح عمدی قرار دادند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گواهی پزشکی قانونی، قرائن موجود در پرونده، اتهام آقای م. مبنی بر ضرب وجرح عمدی را محرز می داند و به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به مبلغ پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می نماید و نسبت به جرح وارده به شاکی مستندات به ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به پرداخت (۳%) سه درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه آهیانه چپ و جراحت حارصه پیشانی در حق شاکی آقای ن. محکوم می‌گردد. نسبت به اتهام توهین از طرف متهمین فوقالذکر با توجه به انکار متهمان، اظهارات متفاوت شهود، وقوع بزه مذکور را محرز ندانسته و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت نامبردگان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و نسبت به محکومیت دیه قطعی و نسبت به محکومیت جزای نقدی و برائت ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - شاکرنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.، ۲۵ ساله، اهل و ساکن تهران، از دادنامه شماره ۶۵۴ مورخه ۲۹/۰۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی در وصف عمومی به پرداخت پانصد هزار تومان جزای نقدی وفق تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به نفع دولت محکوم می‌شود و بابت وصف خصوصی به پرداخت دیه در حق مجروح محکوم که حکم دادگاه بدوی به علت قانونی قطعی اعلام می‌گردد که قطعیت حکم بابت دیه خارج از صلاحیت دادگاه بوده و قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد. و اما بابت وصف عمومی فعل ارتکابی و با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و مدافعات طرفین و با عنایت به این که جراحت وارده از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نبوده و نمی‌باشد و از جهتی دیگر مدارک و قرینه ای بر ایراد جرح با چاقو وجود ندارد، فلذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در وصف عمومی فعل ارتکابی و به استناد جزء ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض عنه نقض و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مذکور حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از بابت وصف عمومی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور