مجازات ایراد ضرب عمدی ساده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ایراد ضرب عمدی ساده که منتهی به صدمات احصاء شده در قانون نشود، صرفا مجازات دیه دارد و فاقد جنبه عمومی است.

رای دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست صفحه 31 پرونده دادسرای ناحیه 4 تهران 1 - آقای م. 2 - آقای ب. 3 - خانم ع. متهم هستند به توهین و 4 - آقای م. متهم می‌باشد به ایراد ضرب وجرح عمدی و توهین موضوع شکایت آقای ن.؛ بدین شرح که شاکی بیان می‌دارد که: برادرم، همسر، پسر و دامادش با اسامی فوق الذکر بعد از بیرون آمدن از تالار... به این جانب حمله ور شدند و با الفاظ زشت توهین نمودند و با چاقو و چوب مرا مورد ضرب وجرح عمدی قرار دادند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گواهی پزشکی قانونی، قرائن موجود در پرونده، اتهام آقای م. مبنی بر ضرب وجرح عمدی را محرز می داند و به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 401 و 447 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به مبلغ پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می‌نماید و نسبت به جرح وارده به شاکی مستندات به ماده 709 قانون مجازات اسلامی 1392 به پرداخت ( 3 %) سه درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه آهیانه چپ و جراحت حارصه پیشانی در حق شاکی آقای ن. محکوم می‌گردد. نسبت به اتهام توهین از طرف متهمین فوقالذکر با توجه به انکار متهمان، اظهارات متفاوت شهود، وقوع بزه مذکور را محرز ندانسته و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت نامبردگان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و نسبت به محکومیت دیه قطعی و نسبت به محکومیت جزای نقدی و برائت ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شاکرنژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، از دادنامه شماره --- مورخه 29/07/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی در وصف عمومی به پرداخت پانصد هزار تومان جزای نقدی وفق تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 به نفع دولت محکوم می‌شود و بابت وصف خصوصی به پرداخت دیه در حق مجروح محکوم که حکم دادگاه بدوی به علت قانونی قطعی اعلام می‌گردد که قطعیت حکم بابت دیه خارج از صلاحیت دادگاه بوده و قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد. و اما بابت وصف عمومی فعل ارتکابی و با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و مدافعات طرفین و با عنایت به این که جراحت وارده از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 نبوده و نمی‌باشد و از جهتی دیگر مدارک و قرینه ای بر ایراد جرح با چاقو وجود ندارد، فلذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در وصف عمومی فعل ارتکابی و به استناد جزء 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض عنه نقض و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی مذکور حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از بابت وصف عمومی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها