درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت نفقه توسط زوج پس از صدور حکم به پرداخت آن و تایید این موضوع از سوی دایره اجرای احکام، موجب نقض رای طلاق در مرحله فرجام خواهی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ف. م.ف. دادخواستی به طرفیت آقای م. ر.ن.گ.ک. به خواسته الزام خوانده به طلاق به واسطه عسر و حرج ناشی از استنکاف از پرداخت نفقه تقدیم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری نموده (ص 84 ) و دادگاه در دادنامه شماره --- - 1393/01/31 با عنایت به تلاش داوران که در صلح و سازش موثر نشده و از طرفی زوج در دادنامه ش 1363 - 1390/09/30 به پرداخت نفقه در حق خواهان محکوم شده و مورد تایید دادگاه تجدیدنظر واقع شده و محکوم علیه طبق پرونده اجرایی اقدامی ننموده و مالی از وی توقیف نشده ضمنا دست رسی به توقیف محکوم علیه و اجرای حکم نشده و اقدام به شروع زندگی مشترک نکرده و از پرداخت نفقه استنکاف نموده و با احراز عسر و حرج زوجه حکم به الزام زوج به طلاق صادر نموده و در صورت امتناع زوج سردفتر به نمایندگی از دادگاه اقدام می کند و زوجه مقدار ده سکه طلا را در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل می کند و نوع طلاق بائن خلعی است و حکم غیابی است و آقای م. ر. از رای صادره واخواهی نموده (ص 100 ) و شعبه مذکور رای بدوی را در دادنامه شماره --- - 1393/07/14 تایید نموده و رای صادره پس از اعتراض در شعبه --- تجدیدنظر استان مازندران مطرح و دادگاه در دادنامه ش 0001331 - 1393/10/29 رای مذکور را تایید نموده است که مجددا مورد اعتراض زوج واقع و درخواست فرجام خواهی نموده است و مدعی پرداخت نفقه شده در ص 125 و 105 در تاریخ 1393/04/12 پرونده را به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال نموده است و درخواست نقض رای نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فاضل عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه درخواست طلاق از سوی زوجه صرفا با استناد به عدم پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و جهت دیگری برای آن ذکر نشده که برابر محتویات پرونده زوج پس از صدور حکم به پرداخت نفقه اقدام به پرداخت نفقه نموده و موضوع از سوی دایره اجرای احکام گواهی شده است و از سوی دیگر زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و برابر محتویات پرونده زوج درخواست تمکین نموده که به علت استفاده زوجه از حق حبس بابت دریافت مهریه خواسته وی مردود اعلام گردید و با وصف مذکور عسر و حرج زوجه برای ادامه زندگی مشترک که مستند به تقصیر زوج باشد مدلل نبوده و دادنامه فرجام خواسته شماره 01331 - 1393/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مخدوش تشخیص و مستندا به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزاله رزاقی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها