ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (53 مورد)

نشست های قضایی (43 مورد)