رای شماره 121 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 74/81

شاکی: دادرس شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 80/1694 شعبه 4 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 9 تیر 1381

شماره دادنامه: 121

مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در دادنامه شماره 1939 مورخ 1380/10/04 صادره از این شعبه در خصوص شکایت آقای غلامحسین صائبی به خواسته نقض نظریه شماره 11134 مورخ 1379/11/05 سازمان آب منطقه‌ای اصفهان در پرونده کلاسه 80/1694 که موردی بوده و شعبه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. مرتکب اشتباه شده‌ام که بدین وسیله مراتب اعلام مستدعی است به استناد تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به طرح آن در هیات عمومی اقدام شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به موضوع شکایت و خواسته و مفاد نامه مورخ 1381/02/01 دادرس شعبه 4 بدوی دیوان و سایر محتویات پرونده به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع در قلمرو تبصره‌های فوق‌الذکر وجود ندارد و پرونده به شعبه مذکور اعاده می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع