اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها