نظریه مشورتی شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23

تاریخ نظریه: 1399/09/23
شماره نظریه: 7/99/1274
شماره پرونده: 99-168-1274 ک

استعلام:

در صورت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا، اقداماتی مانند رفع توقیف خودرو یا پذیرش تأمین کیفری بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد 186، 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، در فرض سوال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی (متعاقب صدور قرار نهایی و کیفرخواست) مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته (مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی‌شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن) نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که پرونده در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر موارد مذکور در ماده 148 قانون فوق‌الذکر (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) که تعیین تکلیف نسبت به اموال با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است، مقام قضایی دادسرا که عهده‌دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود.

منبع