ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ایراد صدمه عمدی به صاحب مغازه حین فرار از محل وقوع سرقت مصداق بزه سرقت مقرون به آزار نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - ه.ب. فرزند ب. 2 - ه.ن. مبنی بر مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع کیفرخواست شماره 3277 - 921 مورخه 23/10/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکیان آقایان د. و ع. هردو ب.ت.، گزارش مرجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه و نیز متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی علیرغم احضار قانونی و نیز لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص لذا مستندا به ماده 652 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مواد 134 و 559 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت هریک از نامبردگان از حیث دو فقره سرقت به تحمل دو فقره ده سال حبس و دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکیان و از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی مشترکا به پرداخت چهارصدم دیه کامله بابت ارش آسیب نسج استخوانی در سمت خارجی انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق راست در حق آقای د. ب.ت. صادر و اعلام می‌نماید در اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، یک فقره از مجازات های حبس و شلاق مورد حکم قابل اجرا است. رای صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص واخواهی آقای ه. ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 930 مورخه 31/1/92 صادره از سوی این شعبه دادگاه که به موجب آن به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار حکم به محکومیت وی به تحمل دو فقره ده سال حبس دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری رد اموال مسروقه و نیز مشترکا به پرداخت دیه در حق احد از شاکیان صادر گردیده است نظر به اینکه واخواه اعتراض موثری که فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا به تجویز ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته عینا تایید و استوارمی گردد رای صادره در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهرانثقفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/31 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای ه. ب. فرزند ب. به دلیل شرکت دردوفقره سرقت مقرون به آزار از آقایان د.ب. و ع.ب. به تحمل دو فقره حبس ده سال ودوفقره 74 ضربه شلاق و پرداخت دیه و رد مال محکوم شده است.محکوم علیه با وکالت خانم ف.الف. اعتراض کرده است این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولاٌ: اعتراض معترض رادر خصوص محکومیت به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقای ع.ب. وارد تشخیص می دهد زیرا صرف نظر از صحت وسقم اظهارات و ادعای شاکی محترم محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای ه. ب. مرتکب سرقت اموال آقای ع.ب. شده است لذا به جهت فقدان ادله اثبات جرائم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی به استنادتبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ه.ب. در این قسمت صادرمی گردد. ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل سرقت اموال آقای د.ب. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با اوضاع واحوال منعکس در پرونده از قبیل کشف قسمتی از اموال مسروقه و اقرار صریح و مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد النهایه چون شاکی محترم بدوی آقای د.ب. اظهار داشته اندکه متهمان با مراجعه به مغازه وی مرتکب سرقت سه فقره گوشی تلفن همراه می‌شوند و هنگامی که پس از خروج از مغازه قصد فرار با اتومبیل پراید را داشته اند شاکی محترم با ایستادن درجلوی ماشین قصد ممانعت از فرار متهمین رامی نمایند ولی متهمین با ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی محترم به وسیله اتومبیل موفق به فرارمی شوند (برگ 80 پرونده) چنین تشخیص داده می‌شود که سرقت واقع شده در مغازه مقرون به آزار نبوده و آنچه از آن به آزار یاد شده است پس از وقوع سرقت ودرموقع مداخله شاکی محترم برای دستگیری متهمین و جلوگیری ازفرارآنها وقوع یافته است بدین بیان که در سرقت مقرون به آزار شرط است که از طریق آزار و مبتنی بر آن عنصر مادی سرقت وقوع یابد که چنین چیزی در این پرونده وجود ندارد لذا عنوان مجرمانه رفتار معترض از سرقت مقرون به آزار به سرقت تعزیری ساده وایرادصدمه بدنی عمدی به شاکی محترم بدوی تغییرمی یابد و ماده 661 قانون مجازات اسلامی به مستندات دادنامه اضافه می‌شود وبا توجه به میزان مال مسروقه و نیز مجازات منعکس در ماده 661 قانون مجازات اسلامی کیفر حبس تجدیدنظرخواه از تحمل ده سال به تحمل یک سال حبس تغییر می یابد (یادآوری می‌شود که تکلیف پرداخت دیه تجدیدنظرخواه همچنان باقی است) و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه درنتیجه در این قسمت صادرمی گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

دکتر اشکلک - صادقی

منبع
برچسب‌ها