نظریه مشورتی شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03

تاریخ نظریه: 1399/10/03
شماره نظریه: 7/99/1412
شماره پرونده: 99-168-1412 ک

استعلام:

در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرار تأمین پس از شروع حبس و در حالتی که جزای نقدی تأدیه نگردیده است با توجه به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود حرف عطف «و» میان قسمت شروع به اجرا و اجرای کامل سایر مجازات‌ها و این‌که در ماده 228 بیان گردیده کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند آزادی وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا می‌توان گفت قرار تأمین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزای نقدی یا تعیین تکلیف در آن خصوص پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که دیه نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض مطرح‌شده که وثیقه‌گذار (غیر متهم) نسبت به معرفی محکوم و تحویل وی به اجرای احکام کیفری اقدام کرده است، با توجه به تصریح ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم، وثیقه‌گذار تعهد دیگری ندارد و وثیقه باید آزاد شود؛ اما این امر به معنای لغو قرار تامین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 251 قانون پیش‌گفته نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی نیز محکوم شده است نمی‌باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده 251 قانون یادشده، لغو قرار تامین مستلزم اجرای کامل سایر مجازات‌ها و از جمله دیه (غیر از حبس) نیز می‌باشد؛ بنابراین مقررات ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از مقررات ماده 251 این قانون بوده و در مواردی که وثیقهگذار محکوم را به واحد اجرای احکام معرفی و تحویل داده است، نوع مجازاتهای محکوم تاثیری در رفع بازداشت از وثیقه ندارد.
2- مطابق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که حکم محکومیت متهم به حبس و دیه صادر و اجرای مجازات حبس نیز شروع شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین کیفری به واسطه شروع به اجرای حبس و عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد، ولی چنانچه اجرای مجازات حبس خاتمه یافته و موعد پرداخت دیه هم فرا نرسیده است، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء می‌تواند مطابق ماده 507 قانون فوق‌الذکر، نسبت به متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری و ایجاد مقدمات آزادی محکوم با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام کند.

منبع