محدوده اختیار دادستان و دادیار در ماده 77 قانون آئین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار

موضوع

محدوده اختیار دادستان و دادیار در ماده 77 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش

مدت زمان و نهایت اقدام دادستان و دادیار در امور محوله در ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اصولاً اقدامات دادستان تا زمان حضور و مداخله بازپرس است و در مدتی کوتاه قابل اعمال می‌باشد، مع الوصف عندالضروره این امر منافاتی با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری ندارد.

نظر اکثریت

بنا به فلسفه لحاظ شده در مقررات ماده 77 قانون آئین دادرسی کیفری(1392) و اینکه در اموراتی که شخص بازپرس مداخله و حضور ندارد بایست جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و حفظ ادله و آثار و علائم اقدام شود و از طرفی اقدامات حاصله بایست به نحو قانونی اقدام شود و بدون اقدام، آثار و ادله از بین خواهد رفت و یا متهم فرار خواهد کرد تا مرحله تفهیم اتهام حق مداخله مقامات قضایی غیر بازپرس نظیر دادستان و دادیار در امور محوله وجود دارد.

نظر اقلیت

اقدام موضوع ماده 77 از قانون آئین دادرسی کیفری(1392) امری استثنایی است و صرفاً در حد 24 ساعت اولیه باید اعمال شود مضافاً اینکه طبق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت بازپرس در این مورد ذاتی است و دیگر مقامات بدون مجوز حق دخالت ندارند.

منبع
برچسب‌ها