رای شماره 1373 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/ 9702514 شماره دادنامه:9909970906011373 تاریخ: 18/11/99

شاکی: آقای منصور قاسمیان فرزند علی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بابک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 14

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بابک به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 14 - تبصره 4: براساس تبصره بند الف ماده 28 قانون نوسازی واگذاری باقی مانده اراضی از اجرای طرحها که مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی شهر باشد به دلیل عدم امکان صدور سند به عنوان قطعه ممنوع است و در جهت جلوگیری از آسیبهای مخروبه ماندن آن بایستی اینگونه اراضی تماماً توسط شهرداری با توافق مالک یا قیمت کارشناسی و ماده 4 قانون نحوه تملک اراضی و املاک خریداری و تصرف و تملک قیمت عادله مطابق با ماده 5 قانون نحوه تملک اراضی و املاک با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری با رعایت تبصره یک ماده 3 قانون نحوه تملک اقدام گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب شکایت مطروحه اعلام نموده مصوبه مورد شکایت مغایر تبصره 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب 1358 و مغایر تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ دفاعی به عمل نیاورده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از 4/3 از اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و با توجه به اینکه مقررات و ضوابط طرحهای تفصیلی برای قطعات تفکیکی حد نصابهای مقرر قانونی در نظر گرفته می‌شود و برای قطعات کمتر از حداقل نصابهای تفکیکی به لحاظ عدم امکان تامین پارکینگ صدور پروانه ممنوع است و در مصوبه مورد شکایت شهرداری برای جلوگیری از ضرر و زیان مالکین املاک واقع در طرحهای تعریض معابر مکلف شده است طبق قانون نحوه تقویم اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری به قیمت روز با توافق مالک قطعه زمین زیر حد نصاب قانونی تفکیک را خریداری نماید بنابراین تبصره 4 ماده 14 مصوب شورای اسلامی شهر بابک مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع