رابطه میان زندگی مشترک و نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: زندگی در منزل مشترک، اماره بر پرداخت نفقه از سوی زوج است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ز. د.د. به طرفیت آقای الف. د.د. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1387/03/05 تا صدور حکم و خسارات دادرسی باعنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره -* وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح دائم محرز است ودر مورد خواسته خواهان با توجه به اظهارات وکیل خواهان وخوانده دعوی نظر به اینکه اختلافی بین زوجین نسبت به پرداخت نفقه تا کنون نبوده تا زوج برای پرداخت نفقه رسید اخذ نماید و باهم زندگی می کردند دادگاه ظاهر را بر پرداخت نفقه می داند و خلاف آن اثبات نگردیده لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت نیست و به استناد ماده 1257 آن را مردود اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ومستندا به مواد ( 330 - 334 - 336 )قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده یک

قاسمعلی رستم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ز. د.د. به طرفیت الف. د.د. نسبت به دادنامه --- مورخ 1393/11/25 درپرونده کلاسه --- صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه ازتاریخ 1387/03/05 صادرگردیده نظر به اظهارات زوجین مدتی باهم زندگی نموده‌اند لذا با عنایت به اینکه زندگی در زیر سقف اقتضای پرداخت نفقه ازناحیه زوج را دارد لذا ادعای زوجه مبنی برعدم پرداخت نفقه از 1387/03/05 لغایت تاریخ 1393/02/26 وارد ندانسته باعنایت به مراتب فوق ایراد تجدیدنظرخواهی ازتاریخ 1387/03/05 لغایت تاریخ 1393/02/26 وارد ندانسته مستنداٌ به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناٌ دراین تاریخ 1387/03/05 تا تاریخ 1393/02/26 تایید مینماید اما درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ازتاریخ 1393/03/26 لغایت صدور حکم ایراد تجدیدنظرخواهی را بدلائل زیر وارد دانسته: 1 - زوجه ازتاریخ 1393/02/26 منزل رابه نام خود اجاره نموده است وحتی دادنامه --- مورخ 1393/11/25 که گویا اقرار زوج به عدم پرداخت نفقه نموده لذا باعنایت به مراتب فوق باعنایت به نظریه کارشناس ماهیانه 4/300/000 ریال از تاریخ 1393/02/26 لغایت 1394/01/01 و از تاریخ از 1394/01/01 تازمان صدور حکم ماهیانه 4/850/000 ریال موجه دانسته لذا ضمن نقض دادنامه فوق الذکرمستنداٌ به مواد 1107 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخوانده را محکوم به پرداخت مبلغ فوق درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینمایدامادرخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ز. د.د. به طرفیت الف. د.د. نسبت به دادنامه --- مورخه 1393/11/25 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت المثل صادرگردیده باعنایت به محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواه و اینکه زوجه مدعی است کارهای که در منزل انجام داده است قصد ما فی الضمیر نسوان ایرانی این است که درصورت مسالمت وملائمت تقاضای اجرات المثل نمی نماید و لکن درصورت اختلاف تقاضای اجرت المثل نسوان ایرانی مینمایند ایرادتجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنداٌ به تبصره ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی تجدیدنظرخوانده رامحکوم به پرداخت 138/000/000 ریال و مستنداٌ به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به علاوه خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حمید سلیمانی - علی نجفی سواد رودباری

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها