حکم دادگاه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مواردی که تغییر شاخص سالانه محقق نشده باشد صدور حکم بر بی حقی خواهان موجبی نداشته و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند تا در صورت عدم پرداخت در آتیه، مجرای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محدود ومسدود نشود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/18

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان م. ز.م.خ. با وکالت علی ز. به طرفیت خوانده م. الف. به خواسته مطالبه وجه بابت رسید عادی به مبلغ 340/000/000 ریال,دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق یک برگ رسید عادی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی که همگی حاکی از مدیون بودن خوانده و اشتغال ذمه وی می‌باشد و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حضور نیافته و دفاعی نکرده و مستند دعوی خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده است لذا مستندا به مواد 1285 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 340/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.راجع به خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم احراز شرایط بند ج در ماده 522 از جمله مطالبه دائن حکم به بی حقی خواهان صادر می‌گرددرای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانمحمد محمدحسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01

رای دادگاه

با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.م.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/18 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به طرفیت آقای م. الف. که به موجب آن تقاضای تجدیدنظرخواه دایربرمطالبه وجه و هزینه دادرسی مورد پذیرش واقع شده و لیکن مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1393/02/01 به لحاظ عدم احراز بندج ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رد شده است، دادگاه با توجه به دفاع تجدیدنظرخوانده که اصل دین را پذیرفته ولیکن علت عدم پرداخت راعدم توان و تمکن مالی اعلام و عنوان کرده اندو دراین رابطه اظهارگردیده است درآتیه دادخواست اعساربه شعبه نخستین تقدیم خواهندکرد، دادگاه با توجه به اینکه دادگاه محترم نخستین به جهت فقدان شرایط بندج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بربی حقی خواهان صادرکرده اند، هرچند تقدیم دادخواست درسال 93 بوده و تاریخ پرداخت از ناحیه خوانده هم در همان سال بوده است وتغییرشاخص سالانه در یک سال محقق نگردیده است ولیکن این شرایط موجب صدور حکم در ماهیت مطالبه نمی‌باشدبلکه به علت عدم وجودشرائط ماده مرقوم (یعنی تغییر شاخص سالانه) دعوی در این مقطع از قابلیت استماع برخوردار نمی‌باشدتا در صورت عدم پرداخت در آتیه مجرای مطالبه محدودومسدود نگرددبنابراین دادگاه با لحاظ مواد 2 ، 348 - 349 - 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول اعتراض و نقض دادنامه در حدود تجدیدنظرخواهی به عمل آمده قرارعدم استماع خواهان را در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در مقطع تقدیم دادخواست صادر واعلام می دارد، رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی

منبع
برچسب‌ها